/ توسط admin / وبلاگ / 0 نظر

آبگرمكن برقي ديواري

از آنجايي كه آب گرمكن هاي نفتي و گازسوز ضمن كار گاز انيدريد كربنيك توليد مي ن مايند و
در اثر شعله تنوره آن زود فرسوده مي شود،لذا آب گرمكن هاي برقي به علت عدم توليد گاز
سمي و شعله از مزيت بالايي نسبت به آب گرمكن هاي نفتي و گازي بر خوردار است. در كشور
هاي پيشرفته بيشتر از آب گرمكن هاي برقي سه فاز استفاده مي كنند و دليل آن هم قدرت
مصرفي زياد آب گرمكن است. اما در كشور ما بيشتر توليد آب گركن هاي غير برقي رواج
دارد.
ساختمان و اجزاء آب گرمكن برقي ديواري:
آب گرمكن هاي برقي در اندازه هاي مختلف از نظر ابعاد و توان مصرفي ساخته مي شوند ااما ز
نظر اجزا، ساختماني شبيه هم هستند. اين آب گرمكن ها در دو نوع ديواري و زميني (زير
دستشويي) ساخته مي شوند كه تفاوتي با هم ندارند.
اجزاء آب گرمكن برقي ديواري (مطابق شكل) :
١ بدنه خارجي- مخزن – ٢ هيتر (گرمكن) – ٣- ٤ عايق كننده گرما (ايزولاسيون )

 

٥ – صفحه فلانچ عايق گرما -٦ تنظيم كننده حرارت -٧ شير آب سرد

٨ -نشان دهنده حرارت ٩ -شير اطمينان ١٠ -سيم رابط و دوشاخه ١١ -لامپ
سيگنال (خبر ) -١٢ مسير آب سرد و بر گشت آب با شير مياني شير آب گرم -١٣

اجزاء آب گرمكن برقي زميني يا زير دستشويي:
١ لوله خروجي – رمگشير آب -٢ ستاتترمو -٣ لامپ نشان د – ٤ هنده
٥ – صفحه فلانچ عايق حرارتي بدنه خاجي – ٦ محافظ در مق -٧ ابل اضافه حرارت
٨ مخزن – رارتحنشان دهنده -٩ ع -١٠ ايق حرارت (ايزولاسيون) ش – ١١ ير
ورودي – ١٢ لوله آب سرد -١٣ شير ورودي آب سرد متصل به شبكه
١٤ – سيم رابط و دوشاخه هيتر ( گرمك -١٥ ن ).
جعبه ترمينال آب گرمكن برقي : اين جعبه در حقيقت درب فوقاني يا تحتاني مخزن

 

آب گرمكن مي باشد. كه قسمت هاي مهم تعبيه شده در آن عبارتند از:

١ -ورودي محافظ در مقابل اضافه حرارت ٢ -لامپ نشان دهنده ٣ -ورودي نشان دهنده
حرارت -٤ صفحه فلانچ عايق حرارت ترموستات -٥ در شكل زي ر جعبه ترمينال متصل
به بدنه آب گرمكن و همچنين دو طرف يك جعبه ترمينال مجزاء را ملاحظه مي كنيد.

 

قسمت هايي كه در جعبه ترمينال مجزاء شده ، مي توان مشاهده كرد به شرح ذيل
است :
١ – كليد (دستگيره ) انتخاب حرارت ترموستات -٢ محل عبور لو -٣ له بلو (نشان دهنده
حرارت ) ت -٤ نظيم كننده حد اكثر دما با نگهدارنده پ -٥ يچ و بست براي قسمت هاي
گرمايي ( المنت ها ) لا -٦ مپ نشان دهنده صفحه كف – ٨گرمكن -٧ نگهدارنده ل – ٩ وله بلو
(تنظيم حرارت )
ترموستات : وظيفه ترموستات كنترل اتوماتيك حرارت است . در سماور برقي از
ترموستات بي متالي استفاده مي شود ولي در آبگرمكن ها از ترموستات هاي گازي .
ساختمان و طرز كار ترموستات گازي به شرح زير مي باشد:
قسمت هاي ترموستات گازي: بدنه – ١ فانوسك ، لو – ٢ له بلو و لوله مويي – ٣
اهرم -٤ پلاتين هاي اتصال پيچ تنظيم -٥ ولوم -٦
در شكل زير سه نمونه ترموستات گازي و همچنين دو نمونه قطع كننده حرارتي )(بي متال
ديده مي شود.

 

اصول كار ترموستات گازي اين گونه است كه درون فانوسك و لوله بلو مقداري گاز حساس از
نوع اتر يا جيوه وجود دارد. با حركت ولوم در جهت عقربه هاي ساعت اهرم به پلاتين ا فشاره
وارد نموده و به يكديگر متصل شده واز آن جا كه المنت از قبل نول دارد، روشن مي شود (با
رسيدن فاز از ترموستات ). المنت شروع به توليد حرارت نموده و لوله بلو نيز كه با فاصل ه
ناچيزي از آن قرارگرفته متوجه حرارت ايجاد شده مي شود. با گرم شدن لوله بلو ،گاز درون
آن منبسط شده و به حركت در مي آيد.اين گاز تحريك شده وارد ترموستات شده و آن را
منبسط مي كند.
در صورتيكه حرارت توليد شده در المنت به آن حدي باشد كه بتواند گاز سيستم فانوسك لوله
بلو را به مقداري تحريك نمايد كه فانوسك به اندازه لازم منبسط شود به پلاتين ها فشار آمده و
اين فشار بر اهرم كه جهتي مخالف اين فشار را دارد غلبه نموده و ارتباط آن ها قطع مي شود.با
قطع ارتباط پلاتين ها برق المنت قطع شده و دماي آب پس از مدتي كاهش مي يابد با كاهش
دماي آب ، گاز منبسط شده نيز سرد شده و حجمش كاهش يافته و منجر به آن مي شود كه
ايجاد مي كند و همين موارد

 

فانوسك نيز كوچك تر شود.يك فنر ارتباط پلاتين ها را مجددا”

عينا” تكرار خواهد شد. به وسيله ولوم كه به اهرم متصل است مي توان ميزان لازم انبساط
فانوسك را تنظيم نمود.همانگونه كه مي دانيد انبساط فانوسك مستلزم ايجاد حرارت المنت
است از اينرو تنظيم ولوم در واقع تنظيم دماي آب است. به كمك پيچ تنظيم مي توان مدت
استرحت ترموستات را به هنگام قطع خودكار،كاهش يا افزايش داد.
براي تست اين فانوسك ها كافيست كنتاكت ها را به يكديگر متصل نموده و به توسط حرارت
لوله بلو را گرم مي كنيم.پس از مدت اندكي مي بايست صداي قطع شدن كنتاكت ها به گوش
رسد. اين آزمايش در مورد صحت مدار اتوماتيك ترموستات انجام مي شود.خود كليد
ترموستات را مي توان به توسط اهم متر تست نمود. رابط هاي اهم متر را به كنتاكت هاي
ترموستات متصل و كليد را قطع و وصل مي كنيم.با قطع كليد عقربه مقدار صفر را نشان مي
دهد. رنج اهم متر مي بايست 1*R انتخاب مي شود.
در صورت بروز هرگونه سوراخ يا حفره اي در لوله بلو يا لوله مويي(كه رابطه بين بلو و فانوسك
است) يا فانوسك،گاز اتر يا جيوه خارج شده و ترموستات عمل اتومات را انجام نمي دهد. از
اينرو لازمست در فواصل زماني معين ترموستات كنترل شود.ترموستات معيوب مي بايست
بلافاصله تعويض شود.
انواع مدار الكتريكي آب گرمكن برقي ديواري:
مدار الكتريكي آب گرمكن بر حسب دستگاه و وسايل اضافي كه روي آب گرمكن نصب مي
شود طراحي مي گردد. در شكل A مدار يك دستگاه آب گرمكن را نشان مي دهد. كه اجزاء آن
عبارتند از :
جعبه ترمينال X
تنظيم كننده حرارت (ترموستات ) B1

 

لامپ گازي H1

گرمكن ٢٠٠٠ وات E1

شكل B مدار الكتريكي ديگري از آب گرمكن را نشان مي دهد . اجزاء اين مدار مانند اجزا مدار
الكتريكي شكل A مي باشد با اين تفاوت كه B2 تنظيم كننده حد اكثر حرارت است.
شكل C مدار الكتريكي ديگري از آب گرمكن برقي را نشان مي دهد كه تنها تفاوت اين مدار با
دو مدار قبلي وجود يك بيزر است كه مصرف كننده را از كم و كيف درجه حرارت آب گرمكن
با خبر مي سازد. قسمت هاي آن عبارتند از :
جعبه ترمينال X
دگمه تنظيم حرارت (ترموستات) B1
تنظيم كننده حد اكثر حرارت (ترموستات ) B2
هيتر يا گرمكن E
لامپ H1

 

بيزر ( آلارم ) H2

طرز كار آب گرمكن برقي ديواري :
المنت يا عنصر حرارتي آب گرمكن برقي از نوع المنت داخل آب است،لذا بايد اين المنت در
داخل خاك چيني يا سراميك مخصوص قرار بگيرد و سپس روي آن ها كه خاصيت عايق بالايي
دارد حفاظ فولادي لوله اي شكل قرار بگيرد.در اثر اعمال برق به هيتر يا عنصر حرار گتي ، رما
ايجاد شده و گرماي توليد شده از طريق عايق به پوسته فولادي يا حفاظ المنت رسيده از آ و نجا
با آب تماس حاصل مي كند،و آب شروع به گرم شدن مي نمايد، در اثر افزايش دما ، درجه
حرارت آب بالا رفته تا حدي كه ترموستات B1 ٣٥ – ١٠٠با رنج درجه سانتيگراد تنظيم شده
است. ترموستات B1 در درجه حرارت معيني مدار را قطع مي كند. در بعضي از آب گرمكن
هاي برقي ترموستات B2 تعبيه شده است كه به محض رسيدن درجه حرارت آب به مرز ٩٠
درجه فرمان قطع به مدار مي دهد.
سرويس و نگهداري آب گرمكن برقي ديواري :
١ ه – مواره بايستي بدنه فلزي آب گرمكن را به زمين مطمئن و كم مقاومت ارت نمود .
٢ آ – ب بندي دستگاه را مرتب بايد تست نمود.
٣ بترموستات و – ي متال دستگاه را بايد هر چند وقت يكبار امتحان نمود تا از صحت عملكرد
آن حين كار مطمئن شويم.
٤ دستگاه حتما – ” بايد مجهز به نشان دهنده درجه حرارت آب باشد.
٥ م – دت استفاده از دستگاه بايد محدود باشد يعني اگر دستگاه آب گرمكن براي مدت طولاني
مورد استفاده قرار گيرد هر ٢٠ دقيقه يكبار بايستي ١٠ دقيقه توقف داشته باشد تا عايق بندي

 

دستگاه صدمه نبيند.

عيب يابي و تعمير آب گرمكن برقي ديواري:
عيب يابي آب گرمكن برقي ديواري با آب گرمكن برقي مخزني مشابه اس . ت

 

 

/ توسط admin / وبلاگ / 0 نظر

عيب يابي و تعمير آب گرمكن برقي

عيب – ١ آب گرمكن روشن نمي شود.

علت ١ -پريز برق ندارد
رفع عيب (توسط آومتر – ١ قسمت ولتاژ) پريز را تست نموده و در صورت نبودن برق عيب را
بر طرف مي سازيم.
عيب – ٢ آب گرمكن روشن نم ي شود.
رفع عيب دو شاخه -٢ و سيم هاي رابط خرابند.
رفع عيب دو شاخه و س – ٢ يم هاي رابط را به توسط آومتر تست نموده و در صورت مشاهده
عيب ،مورد را بر طرف و يا قطعه معيوب را كاملا” تعويض مي نماييم.
عيب – ٣ آب گرمكن روشن نم ي شود.
علت س – ٣ يم هاي رابط اصلي در آب گرمكن قطع شده اند.
رفع عيب جعبه ترمينا -٣ ل آب گرمكن را باز نموده و مدار را بررسي و نقطه قطع شده را دو
باره متصل مي سازيم تا مدار بر قرار گردد. مي توان گفت در مواردي كه هم المنت و م لامه پ
خبر ، هر دو روشن نمي شوند ، يا فاز اصلي و يا نول اصلي مدار دچار مشكل شده است.
عيب آب – ٤ گرمكن روشن نمي شود.
علت – ٤ ترموستات خراب است.
رفع عيب -٤ رابط هاي اهم متر را به فيش هاي ترموستات متصل كنيد. سپس كليد را به حالت
روشن در آورده كه در اين حالت مي بايست عقربه منحرف شده و عدد صفر را نشان دهد.
كليد را خاموش نماييد و ببينيد كه آيا عقربه منحرف شده در حالت قبل به جاي خود باز مي
گردد يا نه . معمولا” مي توان معايب كليد ترموستات را بر طرف نمود از اينرو ترموستات را به
آرامي و بدون آن كه به سيستم گازش آسيبي رسد باز نموده و نقطه عيب را بر رسي و مشكل
ا خارج نسازد،بدون شك سطح كنتاكت

را بر طرف نماييد . اگر كليد درست عمل نماييد اما فاز ر

ها اكسيد شده و با يك سمباده نرم مي توان آن ها را سرويس و تميز و كليد را به حالت عادي
باز گردانيد.
عيب ب – ٥ ا چرخاندن ولوم لامپ روشن شده اما آب گرم نمي شود.
علت ف – ٥ از خروجي از ترموستات به طرف المنت قطع شده است.
رفع عيب ج – ٥ عبه ترمينال آب گرمكن را باز كنيد و مدار ر ا بر رسي و نقطه قطع شده را
مجددآ متصل نماييد.
عيب ب – ٦ ا چرخاندن ولوم لامپ روشن شده اما آب گرم نمي شود.
علت – ٦ المنت نول ندارد
رفع عيب مبراي آن كه -٦ طمئن شويد به المنت برق مي رسد آومتر را در قسمت ولتمتر قرار
داده و در حاليكه مدار آب گرمكن در وضعيت روشني قرار دارد با رعايت كليه نكات ايمني
رابط هاي دستگاه اندازه گيري را به فيش هاي المنت متصل نماييد. اگر عقربه حركت كرد خود
المنت را مورد آزمايش قرار دهيد و اگر عقربه حركت نكرد و فاز متر وجود فاز را نشان مي
دهد، نول المنت قطع است. در مواردي كه نول مصرف كننده قطع و به آن فاز برسد هر و پايد ه
مصرف كننده داراي فاز خواهد بود و بالعكس.
عيب ب – ٧ ا چرخاندن ولوم لامپ روشن شده اما آب گرم نمي شود.
علت – ٧ المنت سوخته است.
رفع عيب -٧ براي تست المنت روش هاي متعددي وجود دارد كه آزمايش با چراغ سري و يا
اهم متر از آن جمله اند . اما مي توان گفت بهترين روش تست بوسيله اتصال مستقيم به برق
است كه براي اين عمل كافيست سيم هاي رابط المنت را از آن جدا نموده و بوسط دو رابط
ديگر فاز و نول پريز را مستقيما” به آن متصل نماييم. با كمي تجربه مي توان دريافت كه اگر
مدار مصرف كننده هاي پر آمپري چون المنت صحيح باشد به هنگام وصل جريان برق و

 

همچنين جدا نمودن برق از آن ها جرقه اي ديده مي شود و اگر در اتصال رابط به المنت خلاف
آن ديده شده المنت سوخته است. اگر تجربه كافي نداريم بهتر است سر راه رابطمان يك آمپر
متر قرار دهيم . اگر در اتصال به المنت عقربه آمپر متر منحرف شود و عددي را نشان دهد
المنت سالم و در غير اين صورت المنت سوخته است.
عيب آ – ٨ ب گرم مي شود اما لامپ روشن نمي شود.
علت – ٨ لامپ سوخته است.
رفع عيب لا -٨ مپ را از مدار خارج كنيد و سيم هايش را به برق شهر متصل نماييد .اگر روشن
نشد لامپ را تعويض كنيد و اگر روشن شد عيب از ساير قسمت ها است.
عيب آ – ٩ ب گرم مي شود اما لامپ روشن نمي شود.
علت فاز ي – ٩ ا نول لامپ قطع شده است.
رفع عيب پس از باز ك -٩ ردن جعبه ترمينال آب گرمكن مسير سيم ها را دنبال كنيد وسيم قطع
شده را بيابيد. در اينگونه موارد مي توان از اهم متر نيز استفاده نمود مشروط بر ن كه دآ ستگاه
متصل به برق نباشد.
عيب ن -١٠ شان دهنده حرارت حركت نمي كند اما آب در حال داغ شدن است.
علت -١٠ حرارت سنج خراب شده است.
رفع عيب د -١٠ ر اين وسيله از فلزات خاصي كه نسبت به حرارت بسيار حساسند استفاده مي
شود. با گرم شدن بدنه آب گرمكن فنر مارپيچ پشت عقربه نيز گرم شده و انبساط مي يابد. با
انبساط آن عقربه نيز منحرف مي شود. بر اثر كار زياد، زماني مي رسد كه فنر مي شكند يا
قسمت انتهاي فنر از پشت عقربه جدا مي شود در اينگونه موارد حرارت سنج را تعويض ك نيد.

 

عيب ز -١١ مان كار دستگاه بسيار زياد است اما آب چندان گرم نشده است.

علت١١ -بر روي المنت جرم زيادي رسوب كرده است.
رفع عيب دستگاه را ا – ١١ ز برق جدا كنيد اگر شير تخليه در بدنه دستگاه نصب شده پس از
بستن ورودي آب ، آن را باز كنيد تا آب مخزن تخليه شود. در صورت نبودن شير تخليه ، خود
المنت را به آرامي باز كنيد و اجازه دهيد آب مخزن تخليه شود سپس المنت را خارج ن وموده با
يك سوهان نرم آن را تميز نماييد. گاهي حجم رسوبات اطراف المنت بحدي است كه نمي توان
المنت را خارج نمود ، در نتيجه قسمتي از المنت در داخل آب گرمكن باقي مي ماند. المنت
جديدي را جيگزين نموده و يا المنت رسوب زدايي شده را در جاي خود نصب مي سازيم. براي
پاك كردن رسوب هاي سخت مي توان از جوهر نمك نيز استفاده نمود.
عيب ت -١٢ رموستات هميشه روشن است و اتومات عمل نمي كند.
علت -١٢ كنتاكت هاي داخل ترموستات به يكديگر جوش خورده اند.
رفع عيب -١٢ آب گرمكن را از برق جدا نموده و سپس رابط هاي اهم متر را به فيش هاي
ترموستات متصل مي كنيم با قطع و وصل ترموستات مي بايست عقربه منحرف شده و به جاي
اصلي خود باز گردد اگر عقربه هميشه در حالت وصل باشد و از كليد صداي قطع و وصل ش نيده
نشود كنتاكت ها به يكديگر جوش خورده اند. معمولا” مي توان كنتاك ها را از هم جدا و با
سمباده نرم تميز نمود تا مشكل رفع شود.
عيب ت -١٣ رموستات هميشه روشن است و اتومات عمل نمي كند.
علت ل -١٣ وله بلو از جاي خود خارج شده است.
رفع عيب جعبه ات -١٣ صالات آب گرمكن را باز نموده و محل استقرار لوله بلو را بازديد نماييد
در صورت بروز اين عيب، مجددا” لوله بلو را در جاي خود مستقر نموده و جعبه اتصالات را
ببنديد و پس از روشن شدن دستگاه منتظر عمل اتومات بمانيد. اگر درجه روي ٣٠ درجه قرار
بگيرد و المنت نيز تميز باشد معمولا” پس از زمان اندكي اتومات عمل خواهد نمود. معمولا”
خارج شدن لوله بلو از جاي خود منجر به شكستن لوله مويي مي شود . به همين سبب كنترل

 

اتومات ترموستات بسيار الزامي است.
عيب ت -١٤ رموستات هميشه روشن است و اتومات عمل نمي كند.
علت -١٤ در مسير گاز ترموستات سوراخي ايجاد شده و گاز تخليه شده است.
رفع عيب ترموستات را -١٤ به آرامي از مدار خارج نموده و كليد را در حالت وصل قرار دهيد.
سپس لوله بلو را بوسيله حرارت گرم نماييد پس از چند ثانيه مي بايست عمل اتومات شنيده
شود . اگر داغ شدن لوله بلو منجر به قطع ترموسات نشود و كنتاكت ها نيز جوش نخورده
باشند، نتيجه مي گيريم كه گاز ترموستات تخليه شده است. ترموستاتي كه گازش تخليه شده
مي بايست بلافاصله تعويض گردد.
عيب ب -١٥ محض اتصال دو شاخه آب گرمكن به پريز ، فيوز مدار را قطع مي كند.
علت د -١٥ ر مدار آب گرمكن ، اتصال كوتاه ب وجود آمده .
رفع عيب جعبه اتصالا -١٥ ت آب گرمكن را جدا نموده و سپس مدار را بر رسي كنيد . معمولا”
نقاطي كه دچار اتصال كوتاه شده اند بوضوح ديده شده و مي توان با عايق بندي مجدد شكل رم ا
بر طرف نمود.
عيب ب -١٦ محض اتصال دو شاخه آب گرمكن به پريز ، فيوز مدار را قطع مي كند.
علت آب گرمكن دا – ١٦ راي اتصال بدنه شديد است و چون ارت بندي شده فيوز مدار را قطع
مي كند.
رفع عيب -١٦ اتصال زمين آب گرمكن را باز نموده و با فاصله از بدنه دستگاه مجددآ دو شاخه
را به برق متصل كنيد. اگر اين بار فيوز مدار را قطع نكرد ، آب گرمكن داراي اتصال بدنه بسيار
خطر ناك است . آن را از برق جدا نموده و توسط چراغ سري قطعه معيوب را شناسايي و. آن را
تعمير يا تعويض نماييد . دو باره سيستم ارت دستگاه را ببنديد و آب گرمكن را به برق متصل

 

نماييد.

عيب ١٧ -عملكرد آب گرمكن بسيار خوب است اما در محل دو شاخه و پريز سوختگي
مشاهده مي شود.
علت پ -١٧ ريز يا دوشاخه استاندارد نيست.
رفع عيب واگر دوشاخه – ١٧ پريز از نوع استاندارد نباشد و درست با يكديگر در گير نشوند
جرقه هاي ريزي مابينشان بوجود مي آيد كه سبب مي شود حرارت در پريز افزايش يابد. دو
شاخه يا پريز را تعويض كنيد تا مشكل بر طرف شود.
عيب -١٨ عملكرد آب گرمكن بسيار خوب است اما در محل دو شاخه و پريز سوختگي
مشاهده مي شود.
علت ج -١٨ ريان دوشاخه يا پريز متناسب جريان مصرفي آب گرمكن نيست.
رفع عيب به هنگام خر -١٨ يد دو. شاخه و يا پريز جهت آب گرمكن توجه به جريان نامي آن
ها الزامي است. جريان مصرفي آب گرمكن هاي برقي بين ١٥تا ٧ آمپر است كه مي توان با
يك آمپر متر جريان آن را اندازه گرفت و از طريق محاسبه پي به توان آن برد . دو شاخه و
پريز را متناسب با جريان دستگاه انتخاب مي كنيم.

 

 

 

/ توسط admin / وبلاگ / 0 نظر

سرويس و نگهداري آب گرمكن برقي :

١ – آب گرمكن را بدون آب به برق متصل نكنيد البته اين مورد را با برچسب هاي كاملا”
مشخص بر روي عموم آب گرمكن ها بيان مي كنند. در غير اين صورت حرارت زياد المنت به
واشر هاي لاستيكي كه به منظور آب بندي دستگاه مورد استفاده قرار گرفته ، اسيب شديد وارد
مي سازد.
٢ – در صورت مشاهده هرگونه چكه و يا خارج شدن آب از اطراف آب گرمكن محل آسب
ديده بايد رديابي و ترميم گردد تا از خطرات به مراتب بزرگتر پيشگيري به عمل آيد.
٣ در فواصل زم – اني مشخص صحت عملكرد ترموستات و لامپ خبر را بررسي كنيد.روش
تست ترموستات در مبحث آن آورده شده است.
٤ كدقت نماييد – ه نشان دهنده حرارت درست عمل كند.در صورت خراب شدن، دماي آب
افزايش يافته و ممكن است خطري بزرگ را بوجود آورد.
٥ – براي جلوگيري از برق گرفتگي لازمست بدنه آب گرمكن به يكي از روش هاي رايج به
زمين متصل شود (سيم ارت).
٦ براي تميز ن – مودن بدنه آبگرمكن هر گز از ريختن مستقيم آب استفاده نكنيد.در صورت نياز
با ابر آغشته به مواد پاك كننده بدنه آن را تميز و بلافاصله با يك پارچه خشك تما مي آب بدنه
را جذب و خشك نماييد.

با توجه به اينكه بروز ارور E4 در دستگاه پكيج هم مي تواند ناشي از وجود نقص در عملكرد قطعات دستگاه و هم وجود نشتي در مدار گرمايش منزل مشتري
باشد، در مواقعي كه ضعفي در عملكرد فني قطعات مشاهده نشد ، جهت تفكيك ايراد بين مدار گرمايش منزل مشتري و دستگاه، بايد مطابق دستورالعمل زير
عمل نمود :

الف- بررسي عدم وجود نشتي در مدار گرمايش منزل مشتري :

1 -ابتدا آب مدار گرمايش منزل مشتري تخليه و مجددا اقدام به آبگيري دستگاه نمائيد،( با اين كار، آب داغ داخل مدار تخليه شده ونشتي از محل اتصلات بهتر
نمايان مي گردد)
2 -فشار آب داخل س ك ي ل را تا ن دز يك 3 اب ر بالا برده و سپس شير ك پر ن را ند بب يد.
3 -پس از تنظيم فشار بر روي عدد اعلامي اقدام به بررسي عدم وجود نشتي از محل اتصالات داخلي و بيروني سيستم نمائيد.

ب- بررسي عدم وجود نشتي از مدار گرمايش دستگاه:

چنانچه از روش اول قادر به پيدا كردن نشتي از محل اتصالاتي كه در معرض ديد شما هستند نشديد جهت تفكيك نهايي بين مدار گرمايش منزل مشتري و
دستگاه، بايد اقدام به جدا كردن دستگاه از مدار گرمايش به روش زيرنمائيد :
1 -آب مدار رم گ ايش از دستگاه ي تخل ه رگ دد.
2 -اقدام به كوپل كردن شلنگ هاي4/3 زير دستگاه با استفاده از بوشن 4/3 نمائيد.
3 -فشار دستگاه را بر روي 5.1 بار تنظيم نموده دستگاه را به مدت 24 الي 48 ساعت زير تست قرار دهيد.
نكته 1 :پس از اتمام عمليات كوپل كردن، دسته شير پركن را جهت خودداري از دستكاري دستگاه توسط مشتري جدا نمائيد.
نكته 2 :چنانچه پس از مدت زمان اعلام شده،

/ توسط admin / وبلاگ / 0 نظر

 

ساختار پمپ سیرکولاتر تشکیل شده از

1-پوسته یا استاتور

2-هسته یا روتور

3-تیغه یا پروانه

اگر به هر دلیلی آب در مدار گردش نداشته باشد دما سریع بالا رفته و شیر 3 بار عمل خواهد کرد.

از معروف ترین برند میتوان به ویلو-گراندفوس اشاره کرد.

پمپ ها در سایز ها وقدرت هد مختلفی وچود دارد.

برای تعویض هر کدام نیاز است به مشخصات  قبلی که توان و جهت ان فرقی نداشته باشد.

یکی از ویژگی های این نوع ازالکتروپمپ ها کارکرد بسیار کم صدا می باشد.
این نوع پمپ ها از نیم اینچ تا شش اینچ ساخته می شوند.
دورموتوراین نوع الکترو پمپ ها ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ دور می باشد.
جنس بدنه  غالباّ چدن و استیل می باشد .

جنس پروانه آنها چدن و استیل و برنج است.
این نوع پمپها دارای مکش منفی نیستند یعنی جهت جابجایی سیال بایستی آن سیال براین نوع پمپها اصطلاحاّ سوار باشد.
این نوع الکترو پمپها در دو نوع تکفاز و سه فاز و تک دور، دودور، سه دور، چهار دور ساخته می شوند.
این نوع الکتروپمپ ها به جهت مصرف بهینه انرژی دارای رده بندی مصرف A و B می باشند.
این دسته ازالکتروپمپ ها در دو نوع با واسطه ( کوپلینگ دار) واتاترم یا موتورخشک و بدون واسطه وجود دارند.

پمپ سیرکوله برگشت مطابق نامش آب گرم را داخل لوله ها و مخزن آب گرم به گردش در می آورد تا آب گرم همواره در نزدیک ترین نقطه در دسترس مصرف کننده باشد.

در حال حاضر لیست قیمت سیرکولاتور در حال بروزرسانی می باشد.

لطفا جهت دریافت آخرین لیست قیمت سیرکولاتور، با کارشناسان شرکت از طریق اطلاعات تماس درج شده تماس حاصل نمایید.

از پمپ سیرکولاتر در دستکاهای پکیج برای گردش آب مناسب مخصوصا برای حالت زمستانه که آب باید گردش بهتر و سریع داشته باشد که بتواند گرمای مطلوبی به محیط بدهد استفاده میشود.

تعمیرات لوازم خانگی ورونیکا