/ توسط admin / وبلاگ / 0 نظر

عيب يابي و تعمير آب گرمكن برقي

عيب يابي و تعمير آب گرمكن برقي

عيب – ١ آب گرمكن روشن نمي شود.

علت ١ -پريز برق ندارد
رفع عيب (توسط آومتر – ١ قسمت ولتاژ) پريز را تست نموده و در صورت نبودن برق عيب را
بر طرف مي سازيم.
عيب – ٢ آب گرمكن روشن نم ي شود.
رفع عيب دو شاخه -٢ و سيم هاي رابط خرابند.
رفع عيب دو شاخه و س – ٢ يم هاي رابط را به توسط آومتر تست نموده و در صورت مشاهده
عيب ،مورد را بر طرف و يا قطعه معيوب را كاملا” تعويض مي نماييم.
عيب – ٣ آب گرمكن روشن نم ي شود.
علت س – ٣ يم هاي رابط اصلي در آب گرمكن قطع شده اند.
رفع عيب جعبه ترمينا -٣ ل آب گرمكن را باز نموده و مدار را بررسي و نقطه قطع شده را دو
باره متصل مي سازيم تا مدار بر قرار گردد. مي توان گفت در مواردي كه هم المنت و م لامه پ
خبر ، هر دو روشن نمي شوند ، يا فاز اصلي و يا نول اصلي مدار دچار مشكل شده است.
عيب آب – ٤ گرمكن روشن نمي شود.
علت – ٤ ترموستات خراب است.
رفع عيب -٤ رابط هاي اهم متر را به فيش هاي ترموستات متصل كنيد. سپس كليد را به حالت
روشن در آورده كه در اين حالت مي بايست عقربه منحرف شده و عدد صفر را نشان دهد.
كليد را خاموش نماييد و ببينيد كه آيا عقربه منحرف شده در حالت قبل به جاي خود باز مي
گردد يا نه . معمولا” مي توان معايب كليد ترموستات را بر طرف نمود از اينرو ترموستات را به
آرامي و بدون آن كه به سيستم گازش آسيبي رسد باز نموده و نقطه عيب را بر رسي و مشكل
ا خارج نسازد،بدون شك سطح كنتاكت

را بر طرف نماييد . اگر كليد درست عمل نماييد اما فاز ر

ها اكسيد شده و با يك سمباده نرم مي توان آن ها را سرويس و تميز و كليد را به حالت عادي
باز گردانيد.
عيب ب – ٥ ا چرخاندن ولوم لامپ روشن شده اما آب گرم نمي شود.
علت ف – ٥ از خروجي از ترموستات به طرف المنت قطع شده است.
رفع عيب ج – ٥ عبه ترمينال آب گرمكن را باز كنيد و مدار ر ا بر رسي و نقطه قطع شده را
مجددآ متصل نماييد.
عيب ب – ٦ ا چرخاندن ولوم لامپ روشن شده اما آب گرم نمي شود.
علت – ٦ المنت نول ندارد
رفع عيب مبراي آن كه -٦ طمئن شويد به المنت برق مي رسد آومتر را در قسمت ولتمتر قرار
داده و در حاليكه مدار آب گرمكن در وضعيت روشني قرار دارد با رعايت كليه نكات ايمني
رابط هاي دستگاه اندازه گيري را به فيش هاي المنت متصل نماييد. اگر عقربه حركت كرد خود
المنت را مورد آزمايش قرار دهيد و اگر عقربه حركت نكرد و فاز متر وجود فاز را نشان مي
دهد، نول المنت قطع است. در مواردي كه نول مصرف كننده قطع و به آن فاز برسد هر و پايد ه
مصرف كننده داراي فاز خواهد بود و بالعكس.
عيب ب – ٧ ا چرخاندن ولوم لامپ روشن شده اما آب گرم نمي شود.
علت – ٧ المنت سوخته است.
رفع عيب -٧ براي تست المنت روش هاي متعددي وجود دارد كه آزمايش با چراغ سري و يا
اهم متر از آن جمله اند . اما مي توان گفت بهترين روش تست بوسيله اتصال مستقيم به برق
است كه براي اين عمل كافيست سيم هاي رابط المنت را از آن جدا نموده و بوسط دو رابط
ديگر فاز و نول پريز را مستقيما” به آن متصل نماييم. با كمي تجربه مي توان دريافت كه اگر
مدار مصرف كننده هاي پر آمپري چون المنت صحيح باشد به هنگام وصل جريان برق و

 

همچنين جدا نمودن برق از آن ها جرقه اي ديده مي شود و اگر در اتصال رابط به المنت خلاف
آن ديده شده المنت سوخته است. اگر تجربه كافي نداريم بهتر است سر راه رابطمان يك آمپر
متر قرار دهيم . اگر در اتصال به المنت عقربه آمپر متر منحرف شود و عددي را نشان دهد
المنت سالم و در غير اين صورت المنت سوخته است.
عيب آ – ٨ ب گرم مي شود اما لامپ روشن نمي شود.
علت – ٨ لامپ سوخته است.
رفع عيب لا -٨ مپ را از مدار خارج كنيد و سيم هايش را به برق شهر متصل نماييد .اگر روشن
نشد لامپ را تعويض كنيد و اگر روشن شد عيب از ساير قسمت ها است.
عيب آ – ٩ ب گرم مي شود اما لامپ روشن نمي شود.
علت فاز ي – ٩ ا نول لامپ قطع شده است.
رفع عيب پس از باز ك -٩ ردن جعبه ترمينال آب گرمكن مسير سيم ها را دنبال كنيد وسيم قطع
شده را بيابيد. در اينگونه موارد مي توان از اهم متر نيز استفاده نمود مشروط بر ن كه دآ ستگاه
متصل به برق نباشد.
عيب ن -١٠ شان دهنده حرارت حركت نمي كند اما آب در حال داغ شدن است.
علت -١٠ حرارت سنج خراب شده است.
رفع عيب د -١٠ ر اين وسيله از فلزات خاصي كه نسبت به حرارت بسيار حساسند استفاده مي
شود. با گرم شدن بدنه آب گرمكن فنر مارپيچ پشت عقربه نيز گرم شده و انبساط مي يابد. با
انبساط آن عقربه نيز منحرف مي شود. بر اثر كار زياد، زماني مي رسد كه فنر مي شكند يا
قسمت انتهاي فنر از پشت عقربه جدا مي شود در اينگونه موارد حرارت سنج را تعويض ك نيد.

 

عيب ز -١١ مان كار دستگاه بسيار زياد است اما آب چندان گرم نشده است.

علت١١ -بر روي المنت جرم زيادي رسوب كرده است.
رفع عيب دستگاه را ا – ١١ ز برق جدا كنيد اگر شير تخليه در بدنه دستگاه نصب شده پس از
بستن ورودي آب ، آن را باز كنيد تا آب مخزن تخليه شود. در صورت نبودن شير تخليه ، خود
المنت را به آرامي باز كنيد و اجازه دهيد آب مخزن تخليه شود سپس المنت را خارج ن وموده با
يك سوهان نرم آن را تميز نماييد. گاهي حجم رسوبات اطراف المنت بحدي است كه نمي توان
المنت را خارج نمود ، در نتيجه قسمتي از المنت در داخل آب گرمكن باقي مي ماند. المنت
جديدي را جيگزين نموده و يا المنت رسوب زدايي شده را در جاي خود نصب مي سازيم. براي
پاك كردن رسوب هاي سخت مي توان از جوهر نمك نيز استفاده نمود.
عيب ت -١٢ رموستات هميشه روشن است و اتومات عمل نمي كند.
علت -١٢ كنتاكت هاي داخل ترموستات به يكديگر جوش خورده اند.
رفع عيب -١٢ آب گرمكن را از برق جدا نموده و سپس رابط هاي اهم متر را به فيش هاي
ترموستات متصل مي كنيم با قطع و وصل ترموستات مي بايست عقربه منحرف شده و به جاي
اصلي خود باز گردد اگر عقربه هميشه در حالت وصل باشد و از كليد صداي قطع و وصل ش نيده
نشود كنتاكت ها به يكديگر جوش خورده اند. معمولا” مي توان كنتاك ها را از هم جدا و با
سمباده نرم تميز نمود تا مشكل رفع شود.
عيب ت -١٣ رموستات هميشه روشن است و اتومات عمل نمي كند.
علت ل -١٣ وله بلو از جاي خود خارج شده است.
رفع عيب جعبه ات -١٣ صالات آب گرمكن را باز نموده و محل استقرار لوله بلو را بازديد نماييد
در صورت بروز اين عيب، مجددا” لوله بلو را در جاي خود مستقر نموده و جعبه اتصالات را
ببنديد و پس از روشن شدن دستگاه منتظر عمل اتومات بمانيد. اگر درجه روي ٣٠ درجه قرار
بگيرد و المنت نيز تميز باشد معمولا” پس از زمان اندكي اتومات عمل خواهد نمود. معمولا”
خارج شدن لوله بلو از جاي خود منجر به شكستن لوله مويي مي شود . به همين سبب كنترل

 

اتومات ترموستات بسيار الزامي است.
عيب ت -١٤ رموستات هميشه روشن است و اتومات عمل نمي كند.
علت -١٤ در مسير گاز ترموستات سوراخي ايجاد شده و گاز تخليه شده است.
رفع عيب ترموستات را -١٤ به آرامي از مدار خارج نموده و كليد را در حالت وصل قرار دهيد.
سپس لوله بلو را بوسيله حرارت گرم نماييد پس از چند ثانيه مي بايست عمل اتومات شنيده
شود . اگر داغ شدن لوله بلو منجر به قطع ترموسات نشود و كنتاكت ها نيز جوش نخورده
باشند، نتيجه مي گيريم كه گاز ترموستات تخليه شده است. ترموستاتي كه گازش تخليه شده
مي بايست بلافاصله تعويض گردد.
عيب ب -١٥ محض اتصال دو شاخه آب گرمكن به پريز ، فيوز مدار را قطع مي كند.
علت د -١٥ ر مدار آب گرمكن ، اتصال كوتاه ب وجود آمده .
رفع عيب جعبه اتصالا -١٥ ت آب گرمكن را جدا نموده و سپس مدار را بر رسي كنيد . معمولا”
نقاطي كه دچار اتصال كوتاه شده اند بوضوح ديده شده و مي توان با عايق بندي مجدد شكل رم ا
بر طرف نمود.
عيب ب -١٦ محض اتصال دو شاخه آب گرمكن به پريز ، فيوز مدار را قطع مي كند.
علت آب گرمكن دا – ١٦ راي اتصال بدنه شديد است و چون ارت بندي شده فيوز مدار را قطع
مي كند.
رفع عيب -١٦ اتصال زمين آب گرمكن را باز نموده و با فاصله از بدنه دستگاه مجددآ دو شاخه
را به برق متصل كنيد. اگر اين بار فيوز مدار را قطع نكرد ، آب گرمكن داراي اتصال بدنه بسيار
خطر ناك است . آن را از برق جدا نموده و توسط چراغ سري قطعه معيوب را شناسايي و. آن را
تعمير يا تعويض نماييد . دو باره سيستم ارت دستگاه را ببنديد و آب گرمكن را به برق متصل

 

نماييد.

عيب ١٧ -عملكرد آب گرمكن بسيار خوب است اما در محل دو شاخه و پريز سوختگي
مشاهده مي شود.
علت پ -١٧ ريز يا دوشاخه استاندارد نيست.
رفع عيب واگر دوشاخه – ١٧ پريز از نوع استاندارد نباشد و درست با يكديگر در گير نشوند
جرقه هاي ريزي مابينشان بوجود مي آيد كه سبب مي شود حرارت در پريز افزايش يابد. دو
شاخه يا پريز را تعويض كنيد تا مشكل بر طرف شود.
عيب -١٨ عملكرد آب گرمكن بسيار خوب است اما در محل دو شاخه و پريز سوختگي
مشاهده مي شود.
علت ج -١٨ ريان دوشاخه يا پريز متناسب جريان مصرفي آب گرمكن نيست.
رفع عيب به هنگام خر -١٨ يد دو. شاخه و يا پريز جهت آب گرمكن توجه به جريان نامي آن
ها الزامي است. جريان مصرفي آب گرمكن هاي برقي بين ١٥تا ٧ آمپر است كه مي توان با
يك آمپر متر جريان آن را اندازه گرفت و از طريق محاسبه پي به توان آن برد . دو شاخه و
پريز را متناسب با جريان دستگاه انتخاب مي كنيم.

 

 

 

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *